×
“Sepse, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij, aq më shumë tani, që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. E jo vetëm kaq, por edhe mburremi në Perëndinë, nëpërmjet Zotit tonë Jezu Krisht, me anë të të cilit tani kemi marrë pajtimin.” (Romakëve 5:10-11)

Praktikisht, si e marrim pajtimin dhe si mburremi në Perëndinë? Përmes Jezu Krishtit. Kjo do të thotë se e bëjmë portretin e Jezusit në Bibël, pra: veprën dhe fjalët e Jezusit të portretizuara në Dhiatën e Re, përmbajtjen thelbësore të mburrjes tonë në Perëndinë. Pa përmbajtjen e Krishtit, mburrja në Perëndinë nuk e nderon Krishtin. Dhe atje ku Krishti nuk nderohet, nuk nderohet Perëndia.

Te 2 e Korintasve 4:4-6, Pali e përshkruan kthimin në besim në dy mënyra. Në vargun 4, ai thotë se kthimi në besim është të shohësh “lavdinë e Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë”. Dhe në vargun 6, ai thotë se është shikimi i “lavdisë së Perëndisë, në fytyrën e Jezu Krishtit”. Në të dyja rastet e dallojmë idenë. Kemi Krishtin, shëmbëllimin e Perëndisë dhe kemi Perëndinë, në fytyrën e Krishtit.

Të mburremi në Perëndinë do të thotë të mburremi në atë që shohim dhe dimë për Perëndinë në portretin e Jezu Krishtit. Kjo mburrje arrin përjetimin e saj të plotë kur dashuria e Perëndisë derdhet në zemrën tonë përmes Frymës së Shenjtë, ashtu si na thotë Romakëve 5:5. Ai përjetim i ëmbël i dashurisë së Perëndisë, i dhënë nga Fryma, na përcillet gjatë meditimit tonë mbi realitetin historik të vargut 6: “Sepse, ndërsa ishim ende të dobët, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesët.”

Ja, pra, theksi i Krishtlindjes. Jo vetëm që Perëndia bleu pajtimin tonë me anë të vdekjes së Zotit Jezu Krisht (Romakëve 5:10), jo vetëm që na aftësoi ta pranonim pajtimin përmes Zotit Jezu Krisht, por që tani ne mburremi në vetë Perëndinë nëpërmjet Frymës, përmes Zotit tonë Jezu Krisht (Romakëve 5:11).

Jezusi bleu pajtimin tonë. Ai na aftësoi që të marrim pajtimin dhe të hapim dhuratën. Vetë Jezusi shkëlqen si dhurata e papërshkrueshme e Perëndisë–Perëndia në mish–duke nxitur gjithë mburrjen tonë në Perëndinë.

Shiko drejt Jezusit këtë Krishtlindje. Pranoje pajtimin që Ai e bleu. Mos e lër të pahapur dhuratën në raft. Edhe kur ta hapësh, kujto që vetë Perëndia është dhurata e pajtimit me Perëndinë.

Mburru në Të! Përjetoje Atë si kënaqësinë tënde. Njihe Perëndinë si thesarin tënd.

Shënim i redaktorit: 

Këto lexime ditore u mundësuan nga dritez.al

Ju mund ta shpërndani këtë material, pa ndryshuar aspak përmbajtjen. Sigurohuni të citoni “botuar me leje nga koalicioniungjillit.org” dhe vendosni hallkën (linkun) e këtij artikulli nga faqja jonë në internet.

© Koalicioni Shqiptar i Ungjillit 2021

SHFAQ MË SHUMË
Po ngarkohet